اسلام علیک یا ابا عبدلله حسین
این حسین کیست که تمام عالم دیوانه اوست

صفحه قبل 1 صفحه بعد